Nhân sự Sài Gòn

MC Sự kiện thương mại

MC Bích Ngọc

Chuyên dẫn các chương trình sự kiện hội nghị , hội trường trong doanh nghiệp thương mại và sản xuất biết về ngôn ngữ ( tiếng anh ) được đào tạo tốt nghiệp tại trường sân khấu điện ảnh , học bồi dưỡng nâng kỹ năng dẫn chương trình sự kiện

về ưu điểm dẫn lưu loát và biết cách xử ý mọi tình huống trong lúc dẫn sự kiện